Ayrışık Oy Yazıları 22. Dönem
Hits smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Ayrışık Oy Yazıları

 

22. Dönem

 

 

Kanun Adı

 

Kanun No:

 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5677

 

Köy Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

5673

 

Doğal Gaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5669

 

Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketince Devlet İç Borçlanma Senedi Satışı Adı Altında Toplanan Tutarların Ödenmesi Hakkında Kanun

5667

 

Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun

5664

 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Kullandırılan Toplu Köy İkrazatı/Grup Kredilerinden Doğan Kefaletin Sona Erdirilmesi Hakkında Kanun

 

 

 

5661

 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5626

 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5625

 

Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Gümrük Müsteşarlığına Bağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5622

 

Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5620

 

Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5615

 

Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5610

 

Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun

5602

 

Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5597

 

Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5596

 

Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5588

 

Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5582

 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5572

 

Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair Kanun

5570

 

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Malî Sektöre Olan Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun

5569

 

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanun, Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5568

 

2005 Malî Yılı Kesin Hesap Kanunu

5566

 

2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu

5565

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5559

 

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun

5549

 

Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu

5548

 

Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5538

 

Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5536

 

Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

5527

 

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

5524

 

Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Kurulması Hakkında Kanun

5523

 

Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu

5521

 

Kurumlar Vergisi Kanunu

5520

 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5510

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu

5502

 

Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5496

 

Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5492

 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5489

 

Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5479

 

Bankacılık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5472

 

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun ile 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5471

 

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Telsiz Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5467

 

Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5458

 

T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen Gelir ve Aylıklarda 2006 Yılında Yapılacak Artışlar ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5454

 

Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun

5449

 

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Telsiz Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5447

 

Köy Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5443

 

Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun

5440

 

2004 Mali Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu

5439

 

2004 Mali Yılı Kesinhesap Kanunu

5438

 

2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

5437

 

Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5433

 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

5431

 

Türkiye İstatistik Kanunu

5429

 

Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5413

 

Bankacılık Kanunu

5411

 

Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5398

 

Türkiye İstatistik Kanunu

5394

 

Belediye Kanunu

 

5393

 

Bankacılık Kanunu

5387

 

Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5382

 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

5374

 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

5372

 

Tarım Sigortaları Kanunu

5363

 

Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5350

 

Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

 

5345

 

2006 Yılı Programının Hazırlanmasına Dair Kanun

5339

 

Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5338

 

Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5336

 

Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

5333

 

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5319

 

Bankalar Kanunu ile Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5317

 

İl Özel İdaresi Kanunu

5302

 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kaldırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5286

 

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilemesine Dair Kanun

5283

 

Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5281

 

2003 Mali Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu

5280

 

2005 Mali Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu

5279

 

2003 Mali Yılı Kesinhesap Kanunu

5278

 

2005 Mali Yılı Bütçe Kanunu

5277

 

Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanun

5273

 

Belediye Kanunu

 

5272

 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

5263

 

Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun

5258

 

Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun

 

5233

 

Pamukbank Türk Anonim Şirketinin Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketine Devri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

5230

 

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5229

 

Bazı Kanunlarda ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5228

 

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5220

 

Büyükşehir Belediyesi Kanunu

 

5216

 

Belediyeler Kanunu

5215

 

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5198

 

İl Özel İdaresi Kanunu

5197

 

Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5192

 

Yalova Termal Kaplıcalarının İşletilmesi ve Kaplıcaların İnkişafı İşlerinin Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletine Bağlı Hükmi Şahsiyeti Haiz Bir Teşekküle Devri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5185

 

Mera Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5178

 

Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

5177

 

Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Adlî Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 Sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5172

 

Toplu Konut Kanununda ve Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Toplu Konut İdaresi Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5162

 

Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerle Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 

 

 

5148

 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5105

 

2004 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde ve 2004 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5103

 

Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5084

 

Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine Dair Kanun

5072

 

Telgraf ve Telefon Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5071

 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5035

 

2004 Mali Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu

5029

 

2004 Mali Yılı Bütçe Kanunu

5027

 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek Bazı İşlemler Hakkında Kanun

5021

 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018

 

Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5005

 

2003 Mali Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5004

 

Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun

5000

 

Bazı Kanunlarda ve Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

4971

 

540 Sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

4968

 

Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 

4967

 

Bazı Kanunlarda ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

4966

 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

4962

 

Türkiye Adalet Akademisi Kanunu

4954

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatı Kanunu

4947

 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

4919

 

Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

4916

 

Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

4910

 

Türkiye İş Kurumu Kanunu

4904

 

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Kurulması Hakkında Kanun

4865

 

Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

4856

 

Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanun

4853

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

4848

 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

4842

 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

4839

 

Ekonomik İstikrarı Sağlamak İçin Ek Vergiler Alınması Hakkında Kanun

4837

 

2003 Mali Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu

4835

 

2003 Mali Yılı Bütçe Kanunu

4833

 

Türkiye Cumhuriyeti Emeklı Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

4827

 

Vergi Barışı Kanunu

4811

 

Vergi Barışı Kanunu

4792

 

Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, 4306 Sayılı Kanun, 4481 Sayılı Kanun ve 4562 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

4783

 

2003 Mali Yılı Genel ve Katma Bütçeleri Kanunlaşıncaya Kadar Devlet Harcamalarının Yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine Dair Kanun

 

4776

 

Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, 4306 Sayılı Kanun, 4481 Sayılı Kanun ve 4562 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

4775

Viagra çok lezzetli değildir. Yerinde olması gerektiğini tüm atanmış zaten karar verin. Biz alışveriş merkezi geldi ve sevdim aldım. hemen şimdi kurtarmaz Ereksiyon Olamıyor Musunuz Sen tam olarak bir saat beklemek zorunda.